en English

UKUVIKELA INKULULEKO

Lesi sikhungo sokumela esiku-inthanethi, esigcwele amathuluzi esenzo nolwazi, singasetshenziswa ekuvikeleni nasekuthuthukiseni inkululeko yenkolo yomhlaba wonke, yenkolelo, nekanembeza.

Kwenzekani Manje

IMIKHANKASO - THATHA ISINYATHELO

IZIXWAYISO/ IZIBUYEKEZO

UHLU LWEMICIMBI YE-IRF OLUYAZAYO

Chofoza isixhumanisi ukuze ufinyelele izinsiza ezikhethiwe

  • Izisekelo Zenkululeko Yezenkolo: Lezi zinsiza zizosiza noma ubani onentshisekelo yenkululeko yenkolo yamazwe ngamazwe ukuthi afunde ngokuthi kungani ibalulekile emphakathini nokuthi yini angayenza ukuze avikele inkululeko yenkolo nezinkolelo zabantu emhlabeni wonke. Chofoza ukuze ufinyelele izindaba ezivela emhlabeni wonke, izindlela ongabandakanyeka ngazo, nezixhumanisi zokufinyelela kumathebula ajikelezayo nemicimbi.  Finyelela izinsiza
  • Imiphakathi Yokholo: Lezi zinsiza zizosiza abaholi bezenkolo ukuthi bazi ngezithiyo ezikhona manje zenkululeko yezenkolo yamazwe ngamazwe futhi bakhulume ngalezo zihloko emiphakathini yabo. Chofoza ukuze ufinyelele ezindabeni, ulwazi lwamanxusa esifunda asebenza ngokuzikhandla ukukhuthaza i-IRF, kanye nezinsiza zesevisi ukuze abaholi babelane nemiphakathi yabo.  Finyelela izinsiza

  • Abacwaningi Bezemfundo: Lezi zinsiza zizosiza abafundi ukuthi bafunde ngenkululeko yezenkolo yamazwe ngamazwe kanye namathuba nezinhlangano ezizobasiza benze umehluko. Chofoza ukuze ufinyelele izindaba nolwazi mayelana ne-IRF, amathuba okufundela umsebenzi, ucwaningo lwezemfundo, nokunye okuningi.  Finyelela izinsiza
  • Izishoshovu Nabameli: Lezi zinsiza zizosiza izishoshovu ukuthi ziqhubeke ziqonde futhi zimelele inkululeko yezenkolo yamazwe ngamazwe emiphakathini yazo yasendaweni, yesifunda, yezwe kanye neyamazwe ngamazwe. Chofoza ukuze ufinyelele ulwazi mayelana nezindaba zamanje zenkululeko yezenkolo emhlabeni wonke, amathuluzi okumela, amasu esikhathi esidlule, nezindlela ongadala ngazo umkhankaso wakho wokuthuthukisa i-IRF.  Finyelela izinsiza
  • Abaholi Abancane: Lezi zinsiza zizosiza abaholi abasebasha futhi bafunde ngenkululeko yezenkolo yamazwe ngamazwe futhi bathole amathuba nezinhlangano ezizobasiza benze umehluko. Chofoza ukuze ufinyelele izindaba nolwazi mayelana ne-IRF, amathuba okufundela umsebenzi, ucwaningo lwezemfundo, nokunye okuningi.  Finyelela izinsiza

  • Abavikeli Bezomthetho: Lezi zinsiza zizohlomisa abameli bamalungelo abantu ngezinsiza zocwaningo lwezomthetho kanye nokuxhumana kwenethiwekhi ukuze kuvikelwe amalungelo ayisisekelo abo bonke. Chofoza ukuze ufinyelele amathuluzi okucwaninga aku-inthanethi, izibuyekezo ze-IRF, ulwazi ngezindaba zamanje, namanethiwekhi omthetho. Finyelela izinsiza
  • Abenza Amapholisi: Lezi zinsiza zizosiza abenzi benqubomgomo ukuba bakhe izinqubomgomo neziphakamiso zokuqhubekisela phambili inkululeko yenkolo yamazwe ngamazwe. Chofoza ukuze ufinyelele ukuhlaziya, ukubuyekezwa kwe-IRF, ulwazi ngezinkinga zamanje, nokuthi ungazibandakanya kanjani ne-IRF ngomthetho nangokumela. Finyelela izinsiza

Ukuqwashisa

Funda kabanzi mayelana nezindaba ezihlobene nenkululeko yenkolo nezinkolelo (ForRB).

Lungiselela & Qeqesha

Izindlela ezingcono kakhulu zokumela nemikhankaso.

Zihlomele isenzo

Chofoza lapha

Thatha isenzo

Khuthaza futhi uhole ushintsho kwababuthaka nabacindezelwe. Dala noma ujoyine umkhankaso.

Ubuholi obusafufusa

Chofoza lapha

Ukusebenzelana Ngesithunzi Sabo Bonke